Obchodné podmienky


Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi kupujúcim a fyzickou osobou – podnikateľom (ďalej len "predávajúci"):

Predávajúci obchodné meno: Lucia Tóthová

s miestom podnikania: 

IČO: 

DIČ: 

(neplatca DPH, registrovaný len pre DPH podľa § 7a pri prijatí / dodaní služby z / do iného členského štátu: IČ DPH: )

zapísaná v Živnostenskom registri OU-BA-OZP

tel: +421 908 449 019

e-mail: tthluci@gmail.com

(ďalej len "Predávajúci").

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom webového sídla umiestneného pod doménou www.luciatothova.sk (ďalej len "Internetový obchod") nakupuje Tovar alebo Elektronický obsah (ďalej len "Kupujúci").

Spotrebiteľom je fyzická osoba - kupujúci, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj:

- elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči (napr. elektronická kniha, elektronický kurz, skupinová alebo individuálna aktivita – kurz, tréning, školenie, konzultácia, online seminár a pod.) (ďalej len "Elektronický obsah"),

- fyzických produktov (tovar a pod.) (ďalej len "Tovar").

Orgán dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 827 99 Bratislava, Odbor výkonu dozoru. https://www.soi.sk/sk/SOI.soi

Vyššie uvedené kontaktné údaje slúžia kupujúcemu aj pre uplatnenie reklamácie, podanie sťažnosti alebo iného podnetu.

Tieto VOP sú vypracované v súlade so:

- zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

- zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

- zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,

- zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov,

- a s inými relevantnými právnymi predpismi.

2. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

2.1. Kupujúci si objednáva Tovar, a/alebo Elektronický obsah prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetovom obchode predávajúceho, prípadne telefonicky alebo emailom.

2.2. Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť pravdivé a úplné údaje, najmä a nie len (v závislosti od objednaného druhu a spôsobu objednania) meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru alebo služby, počet kusov.

2.3. Za záväznú objednávku sa považuje každá objednávka potvrdená tlačidlom "Objednať s povinnosťou platby". Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu zaslanému Kupujúcemu.

Uzavretím zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar, a/alebo objednaný Elektronický obsah a Kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a súvisiace náklady (ak sa aplikujú).

E-mailová adresa zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií Kupujúcemu.

2.4. V prípade, ak Predávajúci nevie dodať objednaný Tovar, a/alebo Elektronický obsah má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný Tovar, a/alebo Elektronický obsah uhradená, zašle ju Predávajúci Kupujúcemu späť bankovým prevodom najneskôr do 14 kalendárnych dní.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačné zmeny v plánovaných termínoch, najmä ak je dodanie Elektronického obsahu podmienené minimálnym počtom účastníkov (pre skupinové aktivity min. 6 osôb).

2.6. Používaním Internetového obchodu Predávajúceho a odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež i s platnou cenou objednaného Tovaru, a/alebo Elektronického obsahu uvedenú na Internetovom obchode.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodanie Tovaru

3.1.1. Tovar je odoslaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a príslušných súvisiacich nákladov (ak sa aplikujú).

3.1.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu Tovaru od 1 do 30 kalendárnych dní od dátumu overenia objednávky v rámci Slovenskej republiky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy Tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Zahraničné objednávky budú posudzované individuálne.

3.1.3. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím Tovaru kupujúcim podľa týchto VOP.

3.1.4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

3.1.5. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom alebo za nesprávne uvedenú adresu Kupujúcim.

3.1.6. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3.1.7. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

3.2. Dodanie Elektronického obsahu

3.2.1. Dodanie elektronického obsahu nasleduje obratom – najneskôr do 48 hodín po prijatí a overení platby na účte Predávajúceho. Výnimkou je Elektronický obsah podmienený minimálnym počtom účastníkov (pre skupinové aktivity min. 6 osôb).

3.2.2. Poskytovanie Elektronického obsahu, ktorý je určený na stiahnutie resp. je kupujúcemu priamo zasielaný e-mailom, je začaté momentom poskytnutia prístupu k tomuto obsahu (=sprístupnenie) resp. oznámením o jeho sprístupnení zaslanom Kupujúcemu e-mailom. Záväzným objednaním takéhoto elektronického obsahu so začatím poskytovania Elektronického obsahu týmto spôsobom Kupujúci súhlasí.

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Ceny Tovarov a Elektronického obsahu sú bez dane z pridanej hodnoty (Predávajúci nie je platca DPH) a sú uvedené na web sídle www.luciatothova.sk. Ceny sú uvedené v eurách (EUR).

4.2. Kupujúci dostane Tovar, a/alebo objednaný Elektronický obsah za cenu platnú v okamihu ich záväzného objednania (predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb).

4.3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru sú zverejnené na web sídle www.luciatothova.sk Popri cene Tovaru je Kupujúci tiež povinný zaplatiť Predávajúcemu súvisiace náklady (závisia od zvoleného Tovaru, od výberu spôsobu doručenia a platby za Tovar Kupujúcim). Súvisiace náklady sú súčasťou objednávkového formuláru na web sídle www.luciatothova.sk.

4.4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho, schválením platby platobnou kartou cez platobnú bránu alebo zaplatením na dobierku pri dodávke Tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

4.5. Faktúra je súčasne daňovým dokladom a bude zaslaná elektronicky Kupujúcemu na zadanú e-mailovú adresu. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Vytvorením objednávky a súhlasom s týmito VOP udeľuje Kupujúci súhlas s elektronickou fakturáciou.

4.6. Ak Kupujúci nezaplatí cenu a súvisiace náklady za Tovar ani do 30 dní odo dňa akceptácie objednávky, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Ak Kupujúci nezaplatí cenu za Elektronický obsah (skupinové alebo individuálne aktivity) najneskôr do 7 dní pred dohodnutým termínom dodania Elektronického obsahu, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli na inej lehote, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Miesto v skupinovej aktivite alebo individuálny termín má Kupujúci rezervované až pripísaním celej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho alebo schválením platby platobnou kartou cez platobnú bránu.

4.7. Za Tovar je možné zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:

- bezhotovostne – platba platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány,

- bezhotovostne – prevodom na bankový účet Predávajúceho,

- dobierkou.

4.8. Za Elektronický obsah je možné zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:

- bezhotovostne – platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány;

- bezhotovostne – prevodom na bankový účet Predávajúceho.

Cena je hradená jednorazovo, za prvé sprístupnenie Elektronického obsahu, bez ohľadu na to, v akom rozsahu (a či vôbec) Kupujúci Elektronický obsah prezeral.

5. LICENČNÉ USTANOVENIA PRE PREDAJ A/ALEBO POSKYTNUTIE ELEKTRONICKÉHO OBSAHU

5.1. Elektronický obsah je chránený právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Napriek tomu, že si tento obsah na webstránke www.mindfully.sk Kupujúci "zakúpi", nezískava k nemu vlastnícke právo, ale iba licenciu – limitované právo použiť ho. Kupujúci ho môže použiť len na súkromné účely. Kupujúci nemôže tento obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom prideľovať práva k nemu alebo akejkoľvek jeho časti tretej strane. Kupujúci nesmie taktiež odstraňovať popisy, názvy, logá, ochranné známky alebo označenia týkajúce sa vlastníctva a autorstva uvedené v Elektronickom obsahu. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni elektronický obsah. Kupujúci nebude tiež nabádať, napomáhať alebo poverovať inú osobu, aby konala v rozpore s týmto bodom a práve naopak, ak sa o takýchto aktivitách resp. porušeniach dozvie, oznámi ich predávajúcemu. Tieto záväzky trvajú počas doby, po ktorú trvá autorskoprávna ochrana licencovaného diela (Elekronického obsahu).

5.2. Ak je Elektronický obsah Kupujúcemu sprístupnený prostredníctvom jeho zákazníckeho účtu, je tento obsah sprístupnený len jemu osobne. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o svojich prihlasovacích údajoch do zákazníckeho účtu, primerane ich chrániť pred stratou či sprístupnením tretím osobám a neumožniť využívanie účtu iným osobám.

5.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z týchto povinnosti alebo porušenia podmienky používania Elektronického obsahu uvedenej v tomto článku 5. VOP, práva Kupujúceho k Elektronickému obsahu budú automaticky ukončené, aj bez upozornenia. V prípade takéhoto ukončenia musí Kupujúci ukončiť používanie Elektronického obsahu a môže byť Kupujúcemu zamedzený prístup k Elektronickému obsahu či jeho zákazníckemu účtu bez akýchkoľvek nárokov či kompenzácií z strany Predávajúceho.

5.4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že Elektronický obsah bude používať na vlastné riziko a že je zodpovedný za to, aké softvérové a hardvérové vybavenie bude pri využívaní Elektronického obsahu používať. V prípade, že technické vybavenie Kupujúceho nedovoľuje daný Elektronický obsah stiahnuť, prezerať a využívať, Predávajúci za takúto skutočnosť nezodpovedá. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá Kupujúcemu v súvislosti s používaním Elektronického obsahu alebo jeho nedostupnosťou vznikne.

5.5. V prípade, že je Elektronický obsah určený na stiahnutie resp. je priamo zasielaný Kupujúcemu e-mailom, Predávajúci po úhrade ceny poskytuje Kupujúcemu nevýhradné a časovo neobmedzené právo tento obsah stiahnuť a uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu vyhotovených na súkromnú potrebu, prezerať ho, používať a zobrazovať ho aj opakovane, avšak výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Bod 1. tohto článku platí v plnom rozsahu.

5.6. V prípade, že je Elektronický obsah dodávaný tak, že Predávajúci k nemu Kupujúcemu dá prístupové práva, pretože sa Elektronický obsah nachádza na inej internetovej platforme mimo kontroly Predávajúceho (napr. na platforme pre zdieľanie a prezeranie videí), získava Kupujúci po úhrade ceny za tento obsah nevýhradné, časovo limitované právo k tomuto Elektronickému obsahu pristúpiť a prezrieť si ho, a to na svoje vlastné, osobné a nekomerčné účely. K Elektronickému obsahu môže Kupujúci pristúpiť prostredníctvom zákazníckeho účtu zriadeného na stránke www.luciatothova.sk. Bod 1. tohto článku platí v plnom rozsahu.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že sa Predávajúci vynasnaží, aby webstránka www.mindfully.sk a zákaznícky účet Kupujúceho fungovali riadne a nepretržite. Predávajúci však nemôže 100% zaručiť, že webstránka, ako aj internetové platformy používané pre ukladanie a zdieľanie elektronického obsahu, budú k dispozícii nepretržite, a že nedôjde z technických či iných príčin (napr. nevyhnutná údržba) k prerušeniu či ukončeniu ich prevádzky. Ak to bude možné, o takýchto výpadkoch či ukončeniach bude Predávajúci Kupujúceho včas informovať.

5.8. Prístup k Elektronickému obsahu môže byť zakázaný, či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak sa preukáže, že Elektronický obsah je výsledkom protiprávnej činnosti alebo porušuje autorské práva tretích osôb.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Právo Kupujúceho spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy – pri kúpe Tovaru

6.1.1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy pri kúpe Tovaru aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania Tovaru. 4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci odoslať odstúpenie v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

6.1.2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca (napr. licenčná zmluva).

6.1.3. Pre odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár (tu) k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný Predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy zašle Kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6.1.4. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením Tovaru Predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

6.1.5. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, a to prevodom na bankový účet Kupujúceho. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6.1.6. Ak Kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

6.1.7. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci Tovar odovzdá.

6.1.8. Tovar musí vrátiť Kupujúci Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.2. Odstúpenie od zmluvy – pri kúpe Elektronického obsahu

6.2.1. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie Elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho spotrebiteľa a tento vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. ZÁRUKA

7.1. Záruka na Tovar

7.1.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim spotrebiteľom. Pri použitých Tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý Tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka).

7.1.2. Základná záručná doba na Tovar predaný spotrebiteľovi je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom Tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného Tovaru začína plynúť odo dňa, kedy Kupujúci Tovar prevzal.

7.1.3. Kupujúci spotrebiteľ je povinný uplatniť nároky z vád písomne, a to listom alebo e-mailom, zaslaným na kontakty v úvode VOP, v ktorom presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu tak, že ho odošle doporučenou poštou alebo ako balík (nie na dobierku) Predávajúcemu.

7.1.4. Predávajúci bude písomne informovať Kupujúceho spotrebiteľa do 30 dní od prijatie reklamácie o jej vybavení a výsledku.

7.1.5. V prípade výskytu vady Tovaru môže Kupujúci spotrebiteľ predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

a) ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

- výmenu tovaru za nový tovar,

b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

- primeranú zľavu z kúpnej ceny,

- odstúpiť od zmluvy.

7.1.6. Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy

a) ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

b) ak nemôže Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

c) ak nemôže riadne Tovar užívať pre väčší počet vád Tovaru.

7.2. Záruka na Elektronický obsah

7.2.1. Predávajúci poskytuje Elektronický obsah bez právnych vád.

7.2.2. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený reklamovať nefunkčnosť/poruchu prístupu k Elektronickému obsahu u Predávajúceho, a to listom alebo e-mailom, zaslaným na kontakty v úvode VOP. Kupujúci je povinný v rámci reklamácie špecifikovať, v čom spočíva reklamovaná nefunkčnosť/porucha prístupu k Elektronickému obsahu a uviesť, kedy sa tento nedostatok vyskytol. Zodpovednosť Predávajúceho v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Elektronického obsahu z dôvodov na strane Predávajúceho je obmedzená len na povinnosť Predávajúceho obnoviť jeho poskytovanie (ak je to možné).

7.3.2. Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu alebo sťažnosť, a to listom alebo e-mailom, zaslaným na kontakty v úvode VOP. Kupujúci uplatňujúci reklamáciu uvedie kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude Predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.1. Spotrebiteľ – kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil reklamáciu Kupujúceho alebo ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho.

8.2. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže Kupujúci spotrebiteľ svoje práva a nároky voči Predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

8.3. Spotrebiteľ – kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu Predávajúci neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927,

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

alebo iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Tento zoznam je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu môže spotrebiteľ – Kupujúci spotrebiteľ tiež využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.2. Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej adrese www.luciatothova.sk

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2023.

9.4. Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej adrese www.luciatothova.sk. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a Kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu.

9.5. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

9.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak ide o Kupujúceho podnikateľa alebo Občianskeho zákonníka, k ide o Kupujúceho spotrebiteľa.

9.8. Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky Tovaru, Elektronického obsahu prostredníctvom Internetového obchodu www.luciatothova.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné na stránke https://www.luciatothova.sk/ochrana-osobnych-udajov/.